”Danske virksomheder skal gøre en aktiv indsats for at bringe deres løsninger ud i verden”

Varestrømmen ud af Danmark er værdifuld for de danske virksomheder. Men det er ikke kun bundlinjen, der forbedres. Eksport fører også nye erfaringer med sig og det styrker dansk erhvervsliv yderligere.

Industriens Fond arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. En af de mest oplagte indikatorer for virksomhedernes styrke, på de globale markeder, er målingen af den danske eksport. Og det er da også et emne, der i høj grad optager fonden og dens indsatser i dansk erhvervsliv.

”Alt hvad vi foretager os, handler om at styrke de danske virksomheder. Uanset om vi arbejder med bæredygtig produktion, cybersikkerhed eller nye teknologier, så er endemålet entydigt – nemlig at øge den enkelte virksomheds konkurrenceevne og værditilvækst,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond og fortsætter:

”Og her er eksporten selvsagt en vigtig indikator. Danmark er et lille land og en relativt lille økonomi. Så i søgen efter vækst skal de danske virksomheder også kigge til udlandet for at afsætte sine varer. Det er der heldigvis mange der allerede gør, men vi vil selvfølgelig gerne understøtte, at endnu flere følger efter.”

Gennem en lang årrække har den danske eksport været stigende. Særligt i kølvandet på corona-pandemien eksporterede dansk erhvervsliv i voksende omfang, men siden sommeren 2022 har der været en tydelig opbremsning i den samlede eksport af varer og tjenester.

Mens vareeksporten løbende har været opadgående, blandt andet inden for fødevarer, kemiske produkter og visse dele af jern- og metalvareindustrien, så har eksporten af tjenester oplevet markant tilbagegang siden medio 2022. Og det fald påvirker naturligvis også den samlede eksport.

Med de urolige markeder omkring os in mente er det derfor vigtigt at holde øje med den danske eksport. Det er nemlig helt afgørende, at vi, som land og erhvervsliv, bygger videre på mange års eksportfremgang og får bremset det fald, der sker i øjeblikket.

Få virksomheder går forrest når der eksporteres

Selvom tallene for den danske eksport på mange måder ser gode ud, så er der mange forskellige historier gemt i de danske data. For eksempel er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en del af eksporten, der drives af ganske få virksomheder.

Stilles der skarpt på vareeksporten, hvor industrien spiller en hovedrolle, udgør de 10 største virksomheder over 30 procent af den samlede vareeksport. Altså drives en tredjedel af den danske vareeksport af bare en halv snes virksomheder.

”Der er tydeligvis nogle eksportfyrtårne i Danmark. Det er imponerende hvad de har opnået på eksportmarkederne og jeg håber, at mange ser fyrtårnene som forbilleder og innovative kilder til inspiration,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og fortsætter:

”Men tallene tyder også på, at der ligger et stort potentiale hos mindre og mellemstore virksomheder, hvor eksportindsatsen kan forbedres. Det kan gøres på mange måder og udfordringerne er forskellige fra virksomhed til virksomhed. Men alt andet lige, så er det tydeligt, at vi som fond skal fortsætte vores arbejde med at internationalisere de danske virksomheder, så de bliver bedre til at tage viden hjem fra udlandet, men særligt også med at gøre virksomhederne endnu bedre til at omsætte den nye viden og nye teknologier til øget salg og værdifulde partnerskaber i udlandet.”

Den skæve eksportfordeling i dansk erhvervsliv er ikke en ny tendens. Af en analyse fra brancheorganisationen Dansk Industri fremgår det, at de 100 største eksportvirksomheder stod for lidt over halvdelen af vareeksporten i 2010. Ti år senere, i 2020, var billedet præcis det samme.

Med andre ord, så er det på høje tid at få endnu flere danske virksomheder og iværksættere med på eksportvognen.

Men underskoven er udfordret i øjeblikket. Antallet af små og mellemstore virksomheder med høj vækst er i tilbagegang og det påvirker fremtidsudsigterne og er en kilde til bekymring.

”Vi arbejder for at danske virksomheder – særligt de små og mellemstore – skaber værdi og øger markedsandele gennem internationalt samarbejde. I det lys er det trist at se, at antallet af højvækstvirksomheder i netop det segment er i tilbagegang. For det er her eksporten og væksten også skal komme fra i fremtiden. Derfor er det vigtigt at vi fortsætter med at understøtte iværksættervirksomheder og hele vækstmiljøet i Danmark, så fødekæden holdes intakt og der hele tiden klækkes vækst- og eksporthungrende virksomheder ud af den danske industri,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup.

Hvor eksporterer de danske virksomheder til?

Danske virksomheder har traditionelt orienteret sig meget mod nærmarkederne. Særligt har Tyskland været i førertrøjen som aftager af danske produkter, men også Sverige og Norge har gennem årene spillet vigtige hovedroller – og det gør de stadig. Men de er ikke alene.

Klodens store kolosser, USA og Kina, er klatret højt op på listen over eksportdestinationer for de danske virksomheders vareeksport. Særligt førstnævnte er nået langt op ad stigen og er i dag den mest dominerende destination for danske varer.

Værd at bemærke er det også, at vareeksportens fordeling mellem EU og resten af verden, er nogenlunde fifty-fifty. Også her spiller USA og Kina markante hovedroller, men også andre nordamerikanske og asiatiske lande importerer danske varer i mærkbart omfang.

Stilles der skarpt på tjenesteeksporten er tendensen nogenlunde den samme i forhold til den amerikanske førerposition. Men dertil er det også bemærkelsesværdigt, at en stor del af de eksporterede tjenesteydelser faktisk leveres til modtagerlande uden for den europæiske union.

Hvem ejer eksporten?

Der er massevis af både små og mellemstore virksomheder i Danmark, der sælger produkter og ydelser i udlandet. En stor del af disse virksomheder er ejerledede og er på danske hænder.

Men billedet er faktisk ganske broget, når man stiller skarpt på ejerstrukturen hos de danske eksportvirksomheder.

Udenlandsk ejede virksomheder stod nemlig for 27 procent af vareeksporten og for 17 procent af tjenesteeksporten i 2021, selvom det kun er 11 procent af antallet af eksportører, der er på udenlandske hænder.

”En forsigtig konklusion kunne være, at en ejerkreds der, helt naturligt, orienterer sig ud af Danmark, kan bidrage positivt til at internationalisere virksomheden og sætte eksportindsatsen højt på dagsordenen,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og fortsætter:

”Helt generelt er det godt for virksomheders vækst, når diversiteten øges. Det behøver ikke at handle specifikt om ejerskabet, for der er massevis af danskejede virksomheder, der klarer sig fremragende. Men ved at indlemme folk med forskellige baggrunde i virksomhedens ledelse, udvikling, drift og salg, så får virksomheden et bedre billede af den verden som den skal agere i. Og det kan ofte aflæses i salget, herunder også i eksporten.”

Eksport er fundamentet for Danmark

I omegnen af 900.000 arbejdspladser i Danmark afhænger af eksporten. Og de globale markeder er vigtige for afsætningen og indtjeningen i mange danske virksomheder.

Den danske eksport er således et afgørende nøgletal, når dansk økonomi og det danske samfunds robusthed skal vurderes.

”Eksporten er en meget konkret måling af dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Lykkes vi med at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, så afspejles det i eksporten. Og det kommer os alle sammen til gode,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og fortsætter:

”Og så er aktiviteterne på de udenlandske markeder selvforstærkende. Gennem vores virke vil vi gerne styrke danske virksomheders internationale profil og optimere deres evne til at opsøge kunder og samarbejdspartnere globalt. Den slags kompetencer fås blandt andet gennem træning og uddannelse. Men allermest konkret opnås de gennem praktiske erfaringer på eksportmarkeder i udlandet. Så når en virksomhed for første gang sælger varer ud over den danske grænse, så træder virksomheden også ind på en stejl læringskurve, hvor erfaringer, indsigter og eksportkompetencer forbedres dag efter dag. Så hvis man ser lidt firkantet på det, så er der også rigtig meget læring at hente, ved at kaste sig ud i det og så blive dygtigere til at eksportere hen ad vejen.”

Danske eksportfyrtårne findes i mange forskellige brancher og Danmark er globalt kendt på en række områder.

”Heldigvis er de danske virksomheder gode til mange ting og eksporterer i dag fra en meget bred produktportefølje. Når vi kigger på potentialerne for fremtidig dansk eksport, så hæfter vi os især ved de markeder der opstår som følge af tiltagende urbanisering, demografiske forandringer, samt de klima- og miljøudfordringer, der gennem årtier har præget mange lande og byer og som forventes at blive yderligere forstærkede hen over de kommende år. Formår de danske virksomheder, at levere gode produkter på disse områder, så vil efterspørgslen være både stor og voksende,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og peger på at Danmark allerede er godt fremme når det for eksempel handler om eksport af forskningstunge kvalitetsprodukter, når det handler om sundhedsprodukter og når man kigger på de danske produktionsvirksomheder over en bred kam.

Charlotte Kjeldsen Krarup er udviklingsdirektør i Industriens Fond og er dermed tæt involveret i fondens strategiske beslutninger og fokusområder. Blandt andet i fondens indsatser indenfor internationalisering og eksport.

Men træerne vokser absolut ikke ind i himlen, når den danske eksport kigges efter i sømmene. Konkurrencen på de globale markeder er kolossal og i kraftig vækst og det stiller nogle særlige krav til dansk erhvervsliv.

”Danske virksomheder skal gøre en aktiv indsats for at bringe deres løsninger ud i verden. De skal opsøge internationale samarbejdspartnere og orientere sig mod nye geografiske markeder. Det kræver, at virksomhederne arbejder med at tiltrække talenter, ny viden og teknologier hjem fra internationale vidensmiljøer. Alt sammen for at realisere dansk erhvervslivs fulde potentiale i fremtidens globalisering. Det er hele den indsats som vi søger at understøtte gennem vores fokus på internationalisering af de danske virksomheder,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og peger på at hele digitaliseringen af den globale handel fortsat udfordrer en del danske virksomheder, hvilket også er en tematik som berøres i det nye danske eksportakademi.

Læs meget mere om Industriens Fonds arbejde med internationalisering og eksport i fondens strategi. Og hold øje med det danske eksportbarometer, der hvert kvartal tager temperaturen på de danske eksportvirksomheder og den danske eksport.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.