Her følger Industriens Fonds vedtægter. Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen den 14. juni 2023.

§ 1

Stk. 1.

Industriens Fond er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i hovedstadsområdet.

Industriens Fond har endvidere følgende binavne:

Industriens Realkreditfond (Industriens Fond)

IRF Fonden (Industriens Fond).

§ 2

Stk. 1. 

Fonden er ophørt med udlånsvirksomhed, der er videreført af Nykredit A/S.

Stk. 2.

Fonden har til formål at yde støtte til foranstaltninger og projekter, der generelt kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv med særlig vægt på dansk industri. Der kan endvidere ydes støtte til undervisningsaktiviteter og forskningsprojekter med erhvervsmæssig sigte. Denne støtte kan også ydes til enkeltpersoner. Herudover har fonden til formål at være aktionær i Nykredit koncernen.

Stk. 3. 

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har indtjeningsmæssig eller virksomhedsspecifikt formål.

Stk. 4.

Støtten kan ydes som direkte tilskud eller som rentefri eller rentebærende lån.

§ 3

Stk. 1.

Fondens grundkapital er 1 mio. kroner.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal påse, at fondens midler er anbragt på forsvarlig måde. Fondens midler skal plejes og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, som måtte ligge inden for fondens interesseområde. Fondens bestyrelse kan endvidere beslutte, at fonden skal investere i private equity-fonde, investeringsfonde/investeringsforeninger, herunder alternative investeringsfonde/investerings­foreninger, samt andre partnerselskaber med et begrænset ansvar, der placerer deres midler i såvel noterede som unoterede danske og udenlandske virksomheder med begrænset ansvar. Endelig kan fondens bestyrelse direkte eller indirekte via andre virksomheder investere i fast ejendom i Danmark eller i udlandet og i pantebreve i danske ejendomme. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.

Stk. 3.

Fonden skal hverken direkte eller indirekte drive erhvervsvirksomhed.

§ 4

Stk. 1.

Fondens bestyrelse består af 6 medlemmer. Disse udpeges af følgende:

1 medlem af Danmarks Nationalbank

1 medlem af Erhvervsministeren med særlig indsigt i og erfaring med investeringsvirksomhed

2 medlemmer af organisationen Dansk Industri

2 medlemmer af bestyrelsen for fonden.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Sidstnævnte varetager formandens hverv i tilfælde af dennes forfald. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer gælder for 3 år. Intet medlem kan udpeges hvis den pågældende fylder 70 år inden for det første år. Genvalg og -udpegning kan finde sted, dog kan alle medlemmer højst genvælges/-udpeges tre gange. Valg af formand og næstformand sker for 1 år ad gangen.

§ 5

Stk. 1. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, der skal indkalde til møde, når dette begæres af et bestyrelsesmedlem, direktøren eller fondens revisor. Indkaldelse sker skriftligt og normalt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4.

Forhandlingspunkter kan skriftligt forelægges bestyrelsen af dens medlemmer og direktør. Forhandlingspunkter, der ønskes forelagt bestyrelsen, skal optages på dagsordenen for det første bestyrelsesmøde, hvortil dagsordenen udsendes, efter at ønsket er modtaget.

Stk. 5.

Uden afholdelse af møde kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning efter forelæggelse, såfremt en udsættelse medfører ulempe for fondens virksomhed.

§ 6

Stk. 1. 

Bestyrelsen oppebærer vederlag.

§ 7

Stk. 1.

Til varetagelse af de løbende forretninger ansætter bestyrelsen en direktør.

Stk. 2.

Bestyrelsen træffer beslutning om vederlag til direktøren.

§ 8

Stk. 1.

Hverv som bestyrelsesmedlem og direktør må ikke beklædes af samme person.

§ 9

Stk. 1.

Fonden forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand i forening med direktøren, bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, bestyrelsens næstformand i forening med direktøren, eller bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 10

Stk. 1.

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen valgt statsaut. revisor.

§ 11

Stk. 1.

Ændringer i vedtægterne kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer tiltræder ændringerne.

Stk. 2.

Beslutning om ophør af fonden kræver vedtagelse i bestyrelsen med mindst totredjedels majoritet. Samtidig med beslutning om fondens ophør træffer bestyrelsen ligeledes med mindst totredjedels majoritet beslutning om anvendelse af fondens nettoformue, der skal anvendes i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse.

Stk. 3.

Ændringer af vedtægter er betinget af godkendelse af fondsmyndigheden. Ændringer af fondens formål og beslutning om ophør af fonden er betinget af godkendelse af Erhvervsministeren, og af fondsmyndigheden.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.