Industriens Fond indestår for at have iværksat de nødvendige tekniske, praktiske og organisatoriske foranstaltninger mod, at person- og betalingsoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller kommer uvedkommende til kundskab.

Alle personoplysninger (navn, adresse, cpr-nr., e-mail, CV oplysninger) behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.

Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart.

Industriens Fond (Herefter kaldet Fonden), CVR-nr. 14536175, Frederiksgade 17, 1265 København K modtager og behandler de personoplysninger, der afgives ved:

  • oprettelse af en brugerprofil samt tilføjelse af eventuelle yderligere oplysninger
  • indsendelse af ansøgning til Fonden ved brug af det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden – eller via mail, herunder ved evt. efterfølgende fremsendelse af materiale til Fonden.
  • tilmelding til Fondens nyhedsbrev eller et af Fondens arrangementer.

Brugerprofil og ansøgninger

Fonden er dataansvarlig for de modtagne personoplysninger som brugere og ansøgere fremsender til Fonden i forbindelse med oprettelse af brugerprofiler og ansøgninger.

Fonden beder alene om almindelige personoplysninger som navn, titel, evt. CVR-nr. og kontaktoplysninger som telefonnr. og mailadresse om projektejeren, -lederen, ansøgeren og evt. samarbejdspartnere eller ansatte i disse, hvis der er tale om selskaber. Herudover indsamles der beskrivelser af og forventninger til projektet. Oplysningerne indsamles til brug for behandling af ansøgning eller tilmelding. Fonden frabeder sig at modtage CPR-nr. og personfølsomme oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte. Ansøgninger anmodes derfor om ikke at indeholde andre persondata end de udbedte. Herunder at ex. CV’er ikke indeholder oplysninger om 3. part (ex. navn og alder på partner el. børn). Såfremt Fonden alligevel skulle modtage personfølsomme data, vil de ikke blive behandlet og vil blive slettet.

Fonden bruger oplysningerne for at kunne behandle ansøgning om støtte og træffe beslutning om tilsagn eller afslag af støtte til det ansøgte formål, samt til delvis offentliggørelse af eventuelle bevillinger. Fonden offentliggør ikke oplysninger om modtagere af afslag. Offentliggørelse af bevillinger sker på Fondens hjemmeside, i årsrapporter eller i andre formidlingssammenhænge.

Retsgrundlaget for behandling af de fremsendte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, hvorefter behandling er nødvendig for at kunne vurdere en ansøgning og overholde vilkårene for en tildeling, samt for at Fonden kan forfølge sin legitime interesse i at vurdere, behandle og administrere ansøgninger, kommunikere med ansøgere, dele viden om projekterne, leve op til anbefalingerne for god fondsledelse og kunne kontrollere om ansøgere tidligere har ansøgt. I det omfang, der behandles personoplysninger om ansatte i ansøgende virksomheder og om samarbejdspartnere, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I det omfang, der behandles personoplysninger om ansøgeren, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver Fonden oplysningerne til offentlige myndigheder.

Derudover videregiver Fonden personoplysningerne til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for Fonden, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver. Det drejer sig om rådgivere, IT-leverandører, bankforbindelser, revisorer og advokater. Når der anvendes databehandlere vil behandlingen af og adgang til vores persondata ske indenfor rammerne af en databehandleraftale. Det følger heraf, at disse tredjeparter alene behandler personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra Fonden og derfor ikke må videregive eller bruge oplysningerne til egne formål.

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for ovenstående formål. Det vil i praksis sige at:

  • Fonden opbevarer bogføringsmateriale i 5 år i henhold til bogføringsloven.
  • Alle modtagne informationer vedr. ansøgninger opbevares indtil 5 år efter et projekts afslutning, hvorefter persondata slettes. Dog kan en afsluttende rapport samt projektejerens og/eller projektlederens navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og mailadresse offentliggøres på hjemmesiden, indtil der ikke længere er et sagligt behov i at dele oplysningerne, som vejer tungere end de registreredes interesser og rettigheder. Afgørende vil det være, om de registrerede ønsker oplysningerne slettet.
     

Nyhedsbrev

Når du besøger hjemmesiden, har du mulighed for at give samtykke til at modtage Fondens nyhedsbrev. I den forbindelse behandler Fonden din e-mail.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke enten ved at skrive til info@industriensfond.dk, eller ved at trykke på afmeldelseslinket i nyhedsbrevet.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet behandlingen sker på grundlag af samtykke.

Vi registrerer åbning af og klik i nyhedsbrevene. Ved at registrere aktiviteten i nyhedsbrevene kan vi automatisk slette inaktive adresser og på den måde sikre fremkommeligheden til andre modtagere af vores nyhedsbreve. Registreringen af klik og åbninger bruges også til at give redaktionen indblik i brugernes læseadfærd.

Din mail vil blive slettet, når du tilbagekalder dit samtykke, eller når der ikke længere er et sagligt behov for behandlingen heraf.
 

Arrangementer og webinarer

Til brug for planlægningen og afholdelsen af arrangementer behandles deltageres navn, organisation, titel, e-mail og evt. telefonnummer.

Inden afholdelsen af arrangementer kan der blive sendt en deltagerliste til tilmeldte deltagere. I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover kan dine oplysninger blive delt med vores leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at muliggøre arrangementer og webinarer.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, da behandling er nødvendig for at opfylde en aftale om afholdelse af og deltagelse i arrangement, ligesom behandling er nødvendig for at forfølge interessen heri og interessen i at skabe rammer for dannelse af samarbejder blandt deltagere.

Personoplysninger slettes senest et år efter et arrangement er afsluttet.

Til nogle arrangementer tages der billeder og videoer, som offentliggørelse på internettet, herunder på sociale medier til brug i markedsføringsøjemed.

Retsgrundlaget for behandling af billeder og video er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller f, da behandling enten sker på grundlag af dit samtykke eller er nødvendigt for at forfølge interessen i at tage og dele billeder og video fra arrangementer.

Samtykket anvendes som behandlingsgrundlag, når dette er påkrævet i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Fonden bruger herefter dit samtykke til at kunne offentliggøre billeder og videoer på internettet, herunder på sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram.

I tilfælde hvor samtykke i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer ikke er påkrævet, behandler Fonden dine personoplysninger på grundlag af interesseafvejningen, hvor Fonden forfølger den legitime interesse i at kunne offentliggøre billeder og videoer på internettet, herunder på sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram til brug i markedsføringsøjemed.

Fonden kan dele personoplysninger med sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn med henblik på markedsføring.

Billeder og videoer taget i forbindelse med det pågældende arrangement opbevares som udgangspunkt i 5 år efter billedet eller videoen blev taget, medmindre der er særlige grunde, som taler for en længere opbevaringsperiode.
 

Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i de oplysninger, som Fonden behandler om dig.

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet, at få begrænset behandlingen af, at gøre indsigelse mod behandlingen af og at få berigtiget oplysninger, som Fonden behandler om dig.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du er utilfredshed med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Fonden på info@industriensfond.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som Fonden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er for at sikre, at Fonden ikke behandler anmodninger fra andre end relevante personer.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Fonden på denne e-mailadresse: info@industriensfond.dk.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.