Industriens Fond (Herefter kaldet Fonden), CVR-nr. 14536175, Frederiksgade 17, 1265 København K er dataansvarlig.  

Fonden står inde for at have foretaget de nødvendige tekniske, praktiske og organisatoriske foranstaltninger mod, at person- og betalingsoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller deles med uvedkommende.   
 

Vores behandlingsaktiviteter 

Herunder beskriver vi hvilke personoplysninger, vi indsamler og behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag: 

Fonden indsamler og behandler dine personoplysninger  

  • Når du opretter en brugerprofil til Fondens ansøgningsportal samt evt. tilføjer yderligere oplysninger efterfølgende. 
  • Når du indsender en ansøgning til Fonden via ansøgningsportalen – eller via mail, herunder ved evt. efterfølgende fremsendelse af materiale til Fonden. 
  • Når du tilmelder dig Fondens nyhedsbrev 

 
Alle personoplysninger (navn, adresse,  e-mail, CV) behandles fortroligt og i henhold til persondataloven og vi sælger ikke oplysningerne til tredjepart. 

Brugerprofil og ansøgninger 

Fonden indsamler alene almindelige personoplysninger som navn, titel, CVR-nr., og kontaktoplysninger som telefonnummer og mailadresse på projektejer og evt. projektleder samt øvrige samarbejdspartnere. 

Herudover indsamles der beskrivelser af og forventninger til projektet. Oplysningerne indsamles til brug for behandling af ansøgning eller tilmelding. Fonden frabeder sig at modtage CPR-nr. og personfølsomme oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte. Send ikke andre personoplysninger end dem, der bliver bedt om i guiden. Såfremt Fonden alligevel skulle modtage personfølsomme data, vil de ikke blive behandlet, men slettet.  

Fonden bruger ovenstående type personoplysninger til at kunne behandle ansøgning om støtte og træffe beslutning om tilsagn eller afslag af støtte til det ansøgte formål, samt til offentliggørelse af eventuelle bevillinger. Fonden offentliggør ikke oplysninger om modtagere af afslag. Offentliggørelse af bevillinger sker på Fondens hjemmeside, i årsrapporter eller i andre formidlingssammenhænge. 

Retsgrundlaget for behandling af de fremsendte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, hvorefter behandling er nødvendig for at kunne vurdere en ansøgning og overholde vilkårene for en tildeling, samt for at Fonden kan forfølge sin legitime interesse i at vurdere, behandle og administrere ansøgninger, kommunikere med ansøgere, dele viden om projekterne, leve op til anbefalingerne for god fondsledelse og kunne kontrollere om ansøgere tidligere har ansøgt. I det omfang, der behandles personoplysninger om ansatte i ansøgende virksomheder og om samarbejdspartnere, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I det omfang, der behandles personoplysninger om ansøgeren, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. 

Videregivelse af oplysninger og opbevaring 

Fonden videregiver personoplysningerne til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for Fonden, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver. Det drejer sig om Fondens IT-leverandør, bogholderi, ifm. elektronisk underskrivelse af bevillingsbrev, samt via Fondens bestyrelsesportal. Ved tildeling af bevilling vil personoplysningerne også blive delt med Fondens bankforbindelser, revisorer og advokater.  

Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver Fonden oplysningerne til offentlige myndigheder. 

Når der anvendes databehandlere vil behandlingen af og adgang til personoplysninger ske indenfor rammerne af en databehandleraftale. Disse tredjeparter behandler alene personoplysningerne på vegne af Fonden og må ikke videregive eller bruge oplysningerne til egne formål. 

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for ovenstående formål. Det vil i praksis sige at: 

Fonden opbevarer bogføringsmateriale i 5 år i henhold til bogføringsloven. 

Alle modtagne informationer vedrørende ansøgninger opbevares indtil 5 år efter et projekts afslutning, hvorefter personoplysninger slettes. Dog kan en afsluttende rapport samt projektejerens og/eller projektlederens navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og mailadresse offentliggøres på hjemmesiden, indtil der ikke længere er et sagligt behov i at dele oplysningerne, som vejer tungere end de registreredes interesser og rettigheder. Afgørende vil det være, om de registrerede ønsker oplysningerne slettet. 

Nyhedsbrev 

Når du besøger Fondens hjemmeside, har du mulighed for at give samtykke til at modtage vores nyhedsbrev. I den forbindelse behandler Fonden dit navn og din e-mail. 

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke enten ved at skrive til info@industriensfond.dk, eller ved at trykke på afmeldelseslinket i nyhedsbrevet. 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet behandlingen sker på grundlag af samtykke. 

Vi registrerer åbning af og klik i nyhedsbrevene. Ved at registrere aktiviteten i nyhedsbrevene kan vi automatisk slette inaktive adresser og på den måde sikre fremkommeligheden til andre modtagere af vores nyhedsbreve. Registreringen af klik og åbninger bruges også til at give redaktionen indblik i brugernes læseadfærd. 

Din mail vil blive slettet, når du tilbagekalder dit samtykke, eller når der ikke længere er et sagligt behov for behandlingen heraf. 

Cookies og hjemmeside 

Fonden indsamler data med det formål at forbedre vores hjemmeside. Nogle oplysninger indsamler vi med eksplicit tilladelse fra brugeren, mens andre indsamles automatisk. Alt automatisk indsamlet data opbevares i en sammenfattet form og kan ikke anvendes til at identificere brugeren som en individuel person.  

Som følge heraf kan de data, vi indsamler, opdeles i to hovedkategorier: 

1) Samlet besøgsstatistik 

2) Personligt identificerbare oplysninger indsamles udelukkende i forbindelse med oprettelse af brugerprofil, ansøgninger og/eller tilmelding til nyhedsbrev (se selvstændige afsnit herom)  

Vi sammenkæder aldrig de to slags kategorier. 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk generelle oplysninger om din computer og dennes placering samt den hjemmeside, du kom fra, hvis det er relevant. Det kunne fx være LinkedIn, Google eller noget tredje. Disse oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de ser og handler på, og hvor på vores hjemmeside, det største tidsforbrug ligger. 

Vi deler til tider aggregerede oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. 

Retsgrundlaget for behandling af ovenstående typer data er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a, hvor den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. 

Rettigheder 

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i de oplysninger, som Fonden behandler om dig. 

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet, at få begrænset behandlingen af, at gøre indsigelse mod behandlingen af og at få berigtiget oplysninger, som Fonden behandler om dig. 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Hvis du er utilfredshed med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Fonden på info@industriensfond.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som Fonden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er for at sikre, at Fonden ikke behandler anmodninger fra andre end relevante personer. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Fondens databeskyttelseskonsulent, Anders Wils på denne e-mailadresse  aw@industriensfond.dk eller info@industriensfond.dk  

Sidst opdateret marts 2024 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.