Action:Call: Fremtidens cirkulære produktion  

Industriens Fond efterspørger forslag til projekter, der kan udbrede cirkulær produktion i dansk erhvervsliv. 

Ansøgningsfrist den 19. august 2024. 

Industriens fremvækst og velstanden i de moderne samfund har i årtier været drevet af skabelsen af nye produkter, der bortskaffes efter deres levetid. Men med den voksende miljø-, klima- og biodiversitetskrise er der behov for at tænke nyt. Vi skal transformere vores industri fra en lineær produktionsform til en cirkulær, hvor dansk erhvervsliv holder sit ressourceaftryk inden for de planetære grænser.  

Samtidig kan cirkulær produktion styrke danske virksomheders konkurrencekraft i en tid, hvor kunder, investorer og ny lovgivning stiller krav til producenters miljø- og klimaaftryk. Og hvor den geopolitiske virkelighed skaber usikkerhed om den fremtidige adgang til jomfruelige materialer.  

Det er ikke nogen simpel omstilling. Hvis man som industrivirksomhed er ambitiøs med cirkulær produktion, kræver omstillingen i mange tilfælde gennemgribende forandringer. Fx i forhold til produktdesign, organisering, forretningsmodel, værdikæder, partnerskaber, data og teknologianvendelse.  

Med dette Action:Call vil vi accelerere udbredelse af cirkulær produktion i dansk erhvervsliv. Visionen er, at Danmark bliver et globalt kraftcenter for cirkulær produktion. Et sted som udlandet ser mod, for at blive inspireret til, hvordan industrien mest effektivt reducerer sit ressourceforbrug og styrker sin innovation og konkurrencekraft på én gang. Dér er vi ikke i dag. Men det vil vi nu gøre noget ved, og derfor starter vi nu mobilisering af alle gode kræfter for at få det til at ske. 

Det søger vi

Vi efterspørger projektforslag, der kan bane vejen for, at dansk produktion bliver markant mindre ressourceforbrugende og mere konkurrencedygtig. 

Vi kender ikke alle løsningerne på, hvordan flere virksomheder omstilles til cirkulær produktion. Alle ambitiøse forslag, der styrker viden, kompetencer og innovation inden for temaet, og kan realiseres inden for Industriens Fonds strategi- og uddelingspolitik, er velkomne.  

Nedenstående uddybning af særlige tematikker inden for området skal derfor ses som en vejledende, men ikke nødvendigvis udtømmende liste.  

Transformation til cirkulær produktion 

Få danske virksomheder – ikke mindst blandt SMV’erne – arbejder i dag systematisk med cirkulær produktion. Eksisterende og ny viden om cirkulær produktion bliver ikke i tilstrækkelig grad omsat til konkret handling i virksomhederne. Det vil vi lave om på.  

Det betyder ændringer af virksomhedernes interne forhold, fx produktdesign, produktionsmetoder, teknologi, organisering og forretningsmodel. Og af virksomhedernes værdikæder, netværk og partnerskaber, så de bedst mulig understøtter cirkulær produktion.  

Vi kigger derfor efter projekter, der konkret udvikler flere virksomheder hen mod en øget cirkulær produktion. Det kan være projekter, der: 

 • Mobiliserer flere virksomheder, fx ved at skabe øget begejstring og bevidsthed om mulighederne i cirkulær produktion samt evne til handling. 
 • Konkret inspirerer og viser vejen for cirkulær produktion, fx gennem udvikling af use-cases, eller ved at hjælpe virksomheder med at komme længere i deres omstillingsproces, fx gennem udvikling af nye værktøjer og metoder.  

Viden om cirkulær produktion 

Cirkulær produktion forudsætter viden og kompetencer på tværs af fagligheder, fx design og teknologi. I dag findes der en række danske miljøer, der arbejder med forskellige aspekter af cirkulær produktion, men der er behov for at styrke samarbejdet mellem vidensmiljøer i både ind- og udland, så Danmark i højere grad kan skabe en position som videnshub for cirkulær produktion.  

Derfor efterspørger vi projektforslag, der har til formål at øge videns- og innovationsniveauet i virksomhedernes rejse mod cirkulær produktion. Det kan være projekter, som: 

 • Styrker samarbejdet mellem danske vidensmiljøer inden for cirkulær produktion, gerne på tværs af fagligheder, herunder med henblik på at identificere vidensbehov samt udvikle ny viden om cirkulær produktion sammen med virksomheder. 
 • Styrker netværk til udlandet og udenlandske kraftcentre for cirkulær produktion med henblik på at hjemtage viden til gavn for danske virksomheders transformation.   
 • Forbedrer virksomhedernes adgang til anvendelsesorienteret viden og kompetencer inden for cirkulær produktion. 

Nye kræfter for cirkulær produktion 

For mange industrivirksomheder kan transformationen til cirkulær produktion være hæmmet af manglende innovation og nytænkning. Her kan nye kræfter som fx iværksættere, lærlinge, studerende og aktører fra civilsamfundet være med til at udfordre og inspirere til forandring i den etablerede industri.  

Derfor efterspørger vi nytænkende projekter, der kan bringe nye kræfter i spil i forhold til at motivere og inspirere dansk erhvervsliv til at gå i gang med cirkulær produktion. Det kan være projekter der: 

 • Mobiliserer lærlinge, studerende, iværksættere, civilsamfund og/eller virksomheder fra andre brancher til at løse udfordringer relateret til cirkulær produktion i samspil. 
 • Styrker diversitet og nytænkningen blandt de medarbejdere, der kan fremme cirkulær produktion i virksomhederne. 

Hvad er cirkulær produktion?

Cirkulær produktion er en tilgang til produktion, der fokuserer på at minimere spild samt forlænge produkter og materialers levetid. Målet er at reducere produktionens klima- og miljøbelastning ved at forbruge færre jomfruelige ressourcer. Derudover skaber cirkulær produktion konkurrencefordele, fx i form af reducerede omkostninger, mere bæredygtige produkter, mindsket uafhængighed af materiale- og komponentleverandører samt nye indtægtsstrømme gennem cirkulære forretningsmodeller.

Cirkulær produktion omfatter i praksis en række undertemaer fx: 

 • Cirkulært produktdesign. Produkter, der skal indgå i et cirkulært produktionsflow, bør være nemme at adskille og bestå af holdbare og bæredygtige materialer. Det stiller store krav til produkternes design og sammensætning.  
 • Cirkulære produktionsmetoder. Det er fx genfremstilling (remanufacturing), hvor brugte produkter eller komponenter adskilles, rengøres, inspiceres, renoveres og samles, så de på alle måder fremstår som et nyt og opdateret produkt. Eller istandsættelse (refurbishment), hvor produkter opgraderes og istandsættes til et niveau, der er som nyt – eller med nye egenskaber. Dertil kommer et generelt fokus i produktionen på at være ressourceeffektiv og undgå spild. Teknologier som fx IoT, additiv fremstilling, robotter og AI kan understøtte cirkulære produktionsprocesser.  
 • Forretningsmodeller. Succes og skaleringsmulighederne i cirkulær produktion afhænger i sidste ende af, at der findes en konkurrencedygtig forretningsmodel. Det kan fx være take-back løsninger, eller produkt-service-systemer, der bidrager til at forlænge produktets levetid og opretholde dets værdi. Fx ved at kunden betaler for brugen af produktet, snarere end produktet selv til gengæld for, at producenten er ansvarlig for løbende vedligehold og opgraderinger. 
 • Partnerskaber og værdikæder. I mange tilfælde afhænger cirkulær produktion af samspillet mellem flere virksomheder. Det kan fx være logistik eller leverandører. I andre tilfælde kan andre virksomhedspartnere fx forestå take-back, genfremstilling eller istandsættelse. 

Uden for Action:Call

Uden for indkaldelsen falder projekter, som ikke involverer industrielle processer. Det betyder, at projekter, som fokuserer på andre cirkulære strategier som fx deleøkonomi, simple reparationer, oparbejdning af affald, reststrømme eller biologisk materiale, ikke er omfattet af temaindkaldelsen. Derudover støtter Industriens Fond generelt ikke en række projekttyper, der falder uden for vores formål. Se mere her

Projekternes mission og impact

Industriens Fond er en filantropisk fond, der har til formål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Vi har i mange år arbejdet strategisk med at hjælpe danske virksomheder med den grønne omstilling.  

I 2022 lancerede vi vores program for bæredygtig produktion, der har som vision at skabe verdens mest klimavenlige, ressourcebesparende og regenerative produktionssektor i Danmark. Vores mission er, at bæredygtig produktion skal være et centralt konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. Cirkulær produktion er et helt afgørende skridt hen imod en bæredygtig fremstillingssektor. Alle projekter vil blive bedømt efter Fondens impactprincipper.

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nanna Nyholm

Projektleder

Brian Christensen

Projektleder

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.