Fra Krise til Konkurrencekraft

Industriens Fond vil med en ny temaindkaldelse styrke danske virksomheders evne til at håndtere krisetilstande på den globale scene samt gribe krisens muligheder for nytænkning, omstilling og innovaiton.

Verden er under forandring. Handelskrigen mellem verdens to største økonomier, USA og Kina, har sået tvivl om globaliseringens fremtid. Brexit har allerede markant ændret mange danske virksomheders vilkår på et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder. I talrige lande og regioner ses en stadig større tendens til geopolitisk ustabilitet samt protektionisme. Og generelt kan katastrofer, pandemier samt klimaforandringer på kort tid forstyrre produktion og forsyningskæder globalt. 

Covid-19 ændrede på meget kort tid danske virksomheders virkelighed på internationale markeder gennem rejserestriktioner og nedlukninger. Pandemien har fungeret som en fremkaldervæske for hvor sammenhængende verden er, og hvordan kriser pludseligt kan ændre virksomheders og branchers eksistensvilkår. 

På den ene side øger kriser uforudsigelighed og risiko: Forsyningskæder, der brydes. Forretningsmodeller, der ikke længere er rentable. Efterspørgselsmønstre, der ændres radikalt på traditionelle afsætningsmarkeder og meget andet. Usikkerhed øger omkostningerne og kan få virksomheder til at afholde sig fra at begive sig ud på de internationale markeder. 

På den anden side kan kriser og ustabilitet omfavnes offensivt. Produktionen kan omstilles eller omplaceres til andre geografiske regioner. Forretningsmodeller kan gentænkes. Nye markeder kan opdyrkes. Kundekontakten kan digitaliseres. Forsyningskæder kan diversificeres eller på anden vis gøres mindre sårbare.  

Det er altafgørende, at virksomhederne forbereder sig i tide, da vi som en lille åben økonomi er afhængig af vores evne til at eksportere og konkurrere internationalt. Covid-19 har vist, at de virksomheder, der formår at gribe mulighederne i svære tider, står stærkere på den anden side. Det viste de mange projekter, som Industriens Fonds genstartNU.dk indsats satte i gang i løbet af foråret og efteråret 2020, da pandemien bredte sig. Processer blev digitaliseret, nye salgskanaler taget i brug, produktionsapparatet omstillet til nye produkter og forsyningskæder optimeret og gjort mere robuste. 

Denne erfaring bør udnyttes fremadrettet til gavn for dansk erhvervslivs konkurrencekraft. Robusthed samt evnen til at omfavne krisernes muligheder aktivt er nøgleprincipper, hvis danske virksomheder skal forblive konkurrencedygtig i en ustabil verdensøkonomi – også på den helt lange bane. 

Temaindkaldelsen skal konkret og virksomhedsnært styrke danske virksomheders evne til at imødegå fremtidens usikkerheder og kriser til både at blive mere robuste og til at skabe og udnytte nye forretningsmuligheder. På den baggrund indkalder Industriens Fond ansøgninger inden for to projektspor: 
 

ROBUSTHED MOD USIKKERHED 

Med temaindkaldelsen ønsker Industriens Fond at støtte projekter, der styrker virksomhedsledelsers og bestyrelsers opmærksomhed på deres trusselsbillede og eventuelle sårbarheder, samt øger deres kapacitet til at planlægge og handle herpå. Projekter kan fx omhandle scenarietænkning, omstilling og omplacering af produktionsfaciliteter (fx til nærmarkeder eller via regional organisering), retænkning af forsyningskæder, hurtig produkttilpasning, anvendelse af nye teknologier samt samarbejde om servicekoncepter. 

Nøgleord: Risikostyring, scenarietækning, sårbarheds-/trusselsanalyser, nearshoring, nærmarkedsfokus, regionalisering, diversificering af forsyningskæder og afsætningskanaler.
 

VÆRDISKABELSE I USIKKERHED

Med temaindkaldelsen vil Industriens Fond styrke danske virksomheder i at blive bedre til at omfavne usikkerhed og kompleksitet til at skabe værdi og nye vækstmuligheder.  Projekter skal tilføre virksomhederne viden og kompetencer, så de kan identificere nye globale forretningsmuligheder. Projekter kan fx handle om at styrke virksomhedernes evne til at etablere nye samarbejdsformer, ejerformer og alliancer, der fremmer virksomhedernes konkurrenceevne på udfordrende markeder. Eller det kan handle om at styrke virksomhedernes innovationshastighed i lyset af ustabilitet og evnen til at spotte nye service- og produktmuligheder i kølvandet på eller som respons på kriser.   

Nøgleord: Markedspotentialer i usikkerhed, partnerskaber og alliancer, efterspørgsel efter modstandsdygtige produkter og teknologi og nye salgskanaler, internationalisering. 
 

MÅLGRUPPEN FOR TEMAINDKALDELSEN 

Kernemålgruppen for projekter er danske eksportorienterede og/eller internationalt orienterede virksomheder, fortrinsvis i SMV-segmentet samt vækstiværksættere. Det omfatter både virksomheder, der allerede har en markant eksport, eller som har strategiske ambitioner om at skalere sine internationale aktiviteter.  

Projekter med primær fokus på produktions- og teknologivirksomheder prioriteres. Det kan også være relevant med aktiviteter rettet mod virksomheder, der fx arbejder med services eller logistik. Virksomheder, der er underleverandører til udenlandske virksomheder, og som derigennem påvirkes af kriser, kan også være i målgruppen. 
 

FORVENTNINGER TIL PROJEKTER OG ANSØGERE 

Der vil i bedømmelsen af ansøgninger blive lagt vægt på at:  

  • Ansøgere og projektkonsortier samlet set har dyb indsigt og/eller konkret erfaring inden for indkaldelsens temaer. Det kan blandt andet være transformation af erhvervslivet, internationalisering/eksport samt håndtering af ustabilitet og kriser i erhvervslivet. Konkrete erfaringer fra virksomhedsnære indsatser relateret til omstilling i lyset af kriser kan være en fordel. 
  • Ansøgere/projektkonsortier samlet set inddrager og kombinerer nye kompetencer og nytænkende indsigter i forhold til temaet.
  • Ansøgere/projektkonsortier samlet set har erfaring med den beskrevne målgruppe og med at skabe konkrete resultater i denne gruppe. 
  • Ansøgerkredsen kan sandsynliggøre, at der er et aktuelt eller fremtidigt behov for projektaktiviteterne i den målgruppe i erhvervslivet, som projektet ultimativt skal skabe forandring hos.

Fonden vil prioritere projektforslag, der ser ud over den aktuelle covid-19-affødte krisesituation, og som fokuserer på den fremadrettet transformation af erhvervslivet i lyset af indkaldelsens temaer. 

Projektforslagene vil samlet set blive evalueret op imod Fondens syv impactprincipper. Principperne skal ikke betragtes som en tjekliste, men som en ramme, inden for hvilken projekternes relevans og forventede værdiskabelse vil blive vurderet. 

UDEN FOR TEMAINDKALDELSEN

​Temaindkaldelsen omfatter ikke:

  • ​Projekter, der primært fokuserer på at opbygge ny forskning eller afvikle analyser inden for temaet. Dog må projekter gerne trække på eksisterende forskningsbaserede indsigter og/eller udnytte viden opbygget i forskningsmæssig sammenhæng. Ligeledes kan der indgå analyseelementer i projekter. 
  • Tilførsel af risikovillig kapital til opstartsvirksomheder eller etablerede virksomheder, der eksempelvis er økonomisk ramt af covid-19 eller som har covid-19-relaterede forretningsidéer. 
  • Projekter fokuseret på udbredelsen af eksisterende risikostyringsværktøjer og –tilgange. 
     

WEBINAR

I forbindelse med temaindkaldelsen blev der den 8. februar afholdt et webinar hvor temaindkaldelsen blev introduceret af fondens adm. direktør, Thomas Hofman-Bang og temaet drøftet i et panel med Niels Lunde, Chefredaktør Børsen og Bent Petersen, Professor CBS.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.