Ledelse & Corporate Governance

Bestyrelse og direktion

Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer. I overensstemmelse med Industriens Fonds fundats udpeges to medlemmer af DI – Dansk Industri, et medlem af Danmarks Nationalbank og et medlem af Erhvervsministeren. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen. Alle bestyrelsens medlemmer vælges hver for en treårig periode.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges, hvis den pågældende fylder 70 år inden for det første år af valgperioden. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand for ét år ad gangen i tilknytning til årsmødet, som vanligvis holdes i marts måned. Formanden forbereder bestyrelsesmøder i samarbejde med direktionen og leder bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen holder mindst fire årlige møder. Minimum én gang om året drøfter bestyrelsen Fondens strategi, foretager en evaluering af eget arbejde mm. Fondens strategi bygger på inddragelse af flest mulige interessenter. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for Fondens virksomhed og strategi for placering af aktiver i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og de løbende økonomiopfølgninger hvert kvartal

Desuden er det  bestyrelsens ansvar at sikre en betryggende finansiel og ledelsesmæssig kontrol. Bestyrelsens mødes fire gange årligt.

Den daglige ledelse udføres af direktionen, som er ansvarlig over for bestyrelsen. Direktionens aflønning fremgår nedenfor og af årsrapporten. Direktionen består af et medlem.

Fondens bestemmelser om habilitet fremgår af bestyrelsens forretningsorden. Således må et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, der kan indeholde interessekonflikter. Det enkelte bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet. Ved enhver mistanke om uregelmæssigheder har bestyrelsesmedlemmer, direktion eller sekretariat pligt til at påtale mistanken – om nødvendigt under fortrolighed.
 

God fondsledelse

Industriens Fond følger anbefalingerne for god fondsledelse. Nedenfor findes de lovpligtige redegørelser i henhold til god fondsledelse, som knytter sig til regnskabsåret 2021.

Industriens Fonds bestyrelse har både lavet en samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen, men har også udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Begge dele findes her:

Åbenhed

Industriens Fond prioriterer åbenhed over for omverdenen. Det gælder også i forhold til Fondens egne økonomiske resultater, investeringspolitik, samt styring og effekt af de projekter, som Fonden støtter. Alle disse oplysninger kan findes på Industriens Fonds hjemmeside. Fonden lægger også vægt på åbenhed og hurtighed i samarbejdet med eksterne medier.

 

Ledelsens vederlag

Fondens bestyrelse modtager et samlet honorar på 2,25 mio. kroner, heraf modtager formanden 0,75 mio. kroner, næstformanden 0,5 mio. kroner og øvrige bestyrelsesmedlemmer hver 0,25 mio. kroner.

Direktionens aflønning udgjorde 3,44 mio. kroner i 2021.

Ledelsens vederlag fremgår også af Fondens årsrapport.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.