Impactprincipper

INDUSTRIENS FOND ARBEJDER UD fra SYV IMPACTPRINCIPPER

Industriens Fond er optaget af, at alle Fondens aktiviter og projektbevillinger giver størst mulig impact på Fondens mission om at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

For at sikre dette arbejder Fonden ud fra syv impactprincipper, som til sammen bidrager til at øge effekten af Fondens aktiviteter og projektbevillinger. Ansøgninger bliver prioteret ud fra i hvor høj grad, projekterne lever op til principperne.  
 


Fondens overordnede og centrale princip er konkurrenceevne. Princippet udtrykker Fondens formål, og alle Fondens aktiviteter og projekter er centreret omkring at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

Det er virksomhederne og deres behov, som er i centrum for Fondens arbejde. Fondens aktiviteter og bevillinger skal imødekomme virksomheders muligheder, behov og begrænsninger ift. Fondens strategi om at internationalisere, skabe og bringe viden i anvendelse, introducere nye teknologier, innovere og sikre relevante kompetencer.

Fondens projektbevillinger bidrager til løse de store udfordringer og understøtter en bæredygtig udvikling. Fonden stræber efter de bedste løsninger, som kan gavne flest mulige. De bedste løsninger kræver, at det er de bedste folk, der er med i projekterne, og at projekterne bygger på et fundament af erhvervsmæssige organisatoriske, teknologiske og menneskelige styrker. 

Fondens aktiviteter og projektbevillinger skal være praksisnære for at kunne skabe konkrete forandringer på virksomhedsniveau på kort til mellemlangt sigt. Forandring skabes ved at tage initiativ til dialog og samarbejde på tværs af indsatser og aktører og ved at sikre, at bevillingerne spiller sammen med andre initiativer. 

I en kompleks og omskiftelighed virkelighed skabes forandring ved at have fingeren på pulsen og ved at være forandringsparat og i stand til at handle hurtigt. Fondens projekter designes, så de kan håndtere og udnytte, at verden er foranderlig og forudsætninger ændrer sig.

Den største effekt skabes, når viden og resultater bringes i anvendelse hos målgruppen. Fonden og Fondens projektbevillinger gør en særlig indsats for at sikre, at resultater og viden gøres tilgængelige og udbredes til erhvervslivet. Målgruppen, slutbrugere og andre interessenter involveres så aktivt som muligt.

 

 

 

Konkurrenceevne

Frem dansk erhvervslivs konkurrenceevne til gavn for Danmark ved at styrke viden, kompetencer, innovation, ny teknologi og internationalisering.

Virksomhedsrelevant

Forstå virksomhedernes muligheder og udfordringer. Støt virksomhederne i at udnytte muligheder. Skab virksomhedsnære forandringer. Afhjælp begrænsninger og udækkede behov.

Bæredygtigt

Adresser globale udfordringer. Støt virksomhederne i at realisere forretningspotentialet i løsninger, som er økonomisk, socialt, miljø- og klimamæssigt holdbare.

Ambitiøst

Sæt barren højt, tænk nyt og globalt. Udnyt styrkepositioner og find de bedste løsninger, der kan komme mange til gavn.

Katalyserende

Samskab løsninger og skab synergi, dialog, samarbejde og partnerskaber på tværs af projekter og aktører. Skab ejerskab og et fair, transparent og tillidsfuldt klima og brug hinandens viden, erfaringer og kompetencer.

Proaktivt

Forstå og vær på forkant med udviklingen. Fasthold relevans igennem løbende tilpasning. Vær risikovillig og tag kalkulerede risici.

Anvendt

Skab værdi for og styrk kompetencer hos Fondens målgrupper. Udbred og bring resultater og viden i anvendelse i erhvervslivet med særligt fokus på Fondens målgrupper.