FORMALIA: BÆREDYGTIG PRODUKTION

HER KAN DU LÆSE OM FORMALIA I FORBINDELSE MED TEMAINDKALDELSEN.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være Fonden i hænde senest 30. september 2014. Ansøger kan forvente at få svar på ansøgningen december 2014.
 

Ansøgningsproces

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med at de modtages af Fonden. Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen, også uden at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte.

Industriens Fond modtager parallelt med temaindkaldelsen også ansøgninger og forslag til projekter om andre temaer.
 

Bevilling

Industriens Fonds bestyrelse har ikke som sådan reserveret en andel af sin årlige bevilling på 100 mio. kroner til temaindkaldelser, men ved de seneste temaindkaldelser er der blevet uddelt cirka 20 mio. kroner pr. temaindkaldelse.

Der foreligger ikke budgetmæssige rammer for det enkelte projekts samlede budget.
 

Ophavsret

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.
 

Ansøgningsform

Ansøgningen skal sendes på mail til tema@industriensfond.dk. Det skal fremgå af ansøgningen at projektet vedrører "Temaindkaldelse om Bæredygtig Produktion".

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgeroplysninger (projektnavn, kontaktoplysninger)
 • Engelsk resumé af projektansøgningen (en side)
 • Projektbeskrivelse (maksimalt fem sider)
  • Formål
  • Målgruppe
  • Indhold og hovedaktiviteter
  • Formidling
  • Effekt
  • Succeskriterier
  • Partnere bag projektet
 • Budget (se fx Industriens Fonds budgettemplate).


Fonden finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger. Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende. 

For generelle vurderingskriterier henvises til indkaldelsestekst og Industriens Fonds mission.
 

Hvad kan der ikke søges støtte til?

 • Enkeltpersoner.
 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for enkeltvirksomheder.
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
 • Projekter hvor hhv. studierejser, webportaler, faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
 • Projekter, der alene omhandler indkøb af udstyr.

KONTAKT

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
E: ckk@industriensfond.dk
M: 33 37 62 04