Evaluering & Effekt

PROJEKTER SOM INDUSTRIENS FOND STØTTER SKAL BESKRIVE HVORDAN DE LEVER OP TIL FONDENS MISSION OM AT STYRKE DANSK ERHVERVSLIVS KONKURRENCEEVNE

Industriens Fond er optaget af at igangsætte projekter, der på forskellig vis styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. For at sikre dette arbejder Fonden ud fra syv impactprincipper, som Fonden prioriterer ansøgninger ud fra. 

Konkurrenceevne er Fondens overordnede og centrale princip, der udtrykker Fondens formål. Derudover arbejder Fonden ud fra seks principper under overskrifterne: Virksomhedsrelevant, Bæredygtigt, Ambitiøst, Katalysende, Proaktivt og Anvendt. 

Når Fonden bevilliger et projekt, er Fonden altid optaget af, at projektets resultater i sidste ende kommer til at gøre en forskel for Fondens målgrupper. Det betyder, at der i en ansøgning til Industriens Fond skal beskrives, hvilken forandring, der søges opnået med projektet, og hvordan projektet søger at skabe den ønskede forandring. Den ønskede forandring skal sættes i forhold til Fondens mission og strategiske fokus.
 

EVALUERINGSSTRATEGI

Det er vigtigt for Fonden, at alle bevilligede projekter undervejs i projektforløbet har fokus på at skabe størst mulig effekt i forhold til Fondens mission, og at projekterne løbende justerer i forhold til dette. Det forventes derfor, at projekter hele tiden forholder sig kritiske til, om projekternes aktiviteter også er i stand til at skabe de ønskede effekter. 

For være i stand til dette skal alle bevilligede projekter over én million kroner fra starten beskrive i detaljer projektets mål, hvad det er for en forandring projektet forsøger at skabe, samt hvordan denne forandring opnås.

Hvad de involverede virksomheder får ud af projektet, og hvad den brede målgruppe kan få ud af projektets resultater, skal også beskrives. Samtidig skal der redegøres for, hvad der skal til for, at projektet vurderes at være en succes, og hvilke konkrete leverancer der kommer ud af projektet. Endelig skal det beskrives, hvordan løbende læring sikres gennem hele projektforløbet. 

Disse overvejelser sammenfattes ved projektstart i en evalueringsstrategi. Evalueringsstrategien skal godkendes af sekretariatet og vil danne udgangspunkt for den løbende dialog med sekretariatet om, hvilken effekt projektet har.

Fonden henviser til den logiske model som et værktøj, der skal bruges til at beskrive sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og effekter.

Undervejs og ved projektets afslutning vil evalueringen bidrage til at styrke projektets fokus på at skabe effekt. Evaluering bør planlægges og udføres, så projektet løbende kan anvende evalueringens resultater og læring fra selve processen bedst muligt, således at evaluering bidrager til at gøre projektet effektivt og agilt.

For projektbevillinger over 3 mio. skal der tilknyttes en ekstern evaluator for at hjælpe projektdeltagere med at få størst mulig værdi ud af at evaluere. Den eksterne evaluator involveres tidligt i projektforløbet for at kunne bidrage til evaluering og læring i hele projektperioden.
 

PROJEKTETS FREMDRIFT

Ved bevilling skal ansøger overfor Fonden løbende afrapportere på fremdrift i forhold til milepælsplan og økonomi. Hvis projektet udvikler sig i en retning, som ikke var planlagt, skal eventuelle ændringer af aktiviteter og økonomi foregå i tæt dialog med Fonden.

Fonden lægger vægt på, at der er klare aftaler for anvendelse af bevilligede midler, samt at disse overholdes af bevillingsmodtagere.

I forbindelse med de løbende udbetalinger til projekterne holdes udbetalingerne op mod bevillingsbrev, milepælsplaner og de fremlagte budgetter. I dette arbejde er Fonden bevidst om at lave en smidig sagsgang, der i udgangspunktet er baseret på gensidig tillid. I forhold til et projekts regnskabsaflæggelse, vil det fremgå af bevillingsbrevet, hvilken praksis bevillingsmodtager skal benytte sig af over for Industriens Fond.

 

IMPACTSTRATEGI

Fonden arbejder ud fra syv impactprincipper, som der kan læses mere om her.

EVALUERINGStrategi

Forandringsteori er Industriens Fonds metodiske referenceramme for planlægning, styring og evaluering af projekter. Læs mere forneden.

Image icon (56.55 KB)

økonomisk AFRAPPORTERING

I forhold til et projekts regnskabsaflæggelse, vil det fremgå af bevillingsbrevet, hvilken praksis bevillingsmodtager skal benytte sig af. Læs mere om Industriens Fonds krav til regnskab og økonomisk afrapportering her.

Faglig afrapportering

Når et projekt er gennemført, laves en række afsluttende aktiviteter. Blandt disse findes den Den Formidlingsegnede Rapport - en faglig afrapportering, der på overskuelig vis samler op på de erfaringer og resultater, der er fremkommet gennem projektet. Læs hvordan afrapporteringen tager sig ud, ved at benytte linket nedenfor.