Evaluering & Effekt

PROJEKTER som INDUSTRIENS FOND STØTTER SKAL BESKRIVE HVORDAN DE LEVER OP TIL FONDENS MISSION om at STYRKE dansk ERHVERVSLIVS KONKURRENCEEVNE.

Fonden er optaget af at igangsætte aktiviteter, der på forskellig vis styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Når Fondens bestyrelse bevilliger et projekt, er Fonden altid optaget af, at projektets resultater bliver synlige, så erfaringer fra projektet kan videreformidles til gavn for flest mulige aktører i målgruppen.

Det betyder, at der i projektudformningen vil være et fokus på at beskrive den ønskede forandring, og hvordan ansøger søger at skabe den ønskede forandring. Kravet til evaluering omhandler således såvel den konkrete projektudførelse i relation til fremdrift og økonomi, som en vurdering af om aktiviteter og indsatser har den tilsigtede effekt, og om andre kan lære af dette.

Alle bevilligede projekter skal fra starten kunne gøre rede for, hvad det er for en forandring projektet forsøger at skabe, hvordan denne forandring opnås, og hvordan den måles.

Disse overvejelser sammenfattes ved projektstart i en evalueringsstrategi.
 

EVALUERINGSSTRATEGI

I en ansøgning til Industriens Fond beskrives hvilken forandring, der søges opnået med projektet. Den ønskede forandring skal sættes i forhold til Fondens mission og strategiske fokus.

Det forventes, at ansøger beskriver, hvilke indikatorer, der måles på, for at registrere den tilsigtede forandring. Samtidig skal det beskrives, hvad der skal til for at projektet vurderes at være en succes. Fonden henviser til den logiske model som en evalueringsramme, der kan bruges til at beskrive kausalsammenhængen mellem aktiviteter og effekt.

Efter en eventuel bevilling vil ansøger blive bedt om at beskrive i detaljer hvilken forandring, der ønsket opnået og hvordan denne forandring måles. Dette sammenfattes i en evalueringsstrategi. Evalueringsstrategien skal godkendes af sekretariatet.

I evalueringsstrategien skal projektets konkrete leverancer og mål, henset projektets volumen og omfang, også beskrives.

Ved projekter, der er bevilliget mere end fem mio. kr., skal der i udgangspunktet tilknyttes en ekstern evaluator.

Undervejs og ved projektets afslutning vil evalueringen bidrage til at styrke projektets fokus og øge graden af læring. Hvis projektet ved afslutning opnår de forventede resultater, er det Fondens erfaring, at læring fra projektet er lettere at kommunikere til målgruppen, hvis der i projektet er foregået systematisk vidensopsamling og læring.
 

PROJEKTETS FREMDRIFT

Ved bevilling skal ansøger overfor Fonden løbende afrapportere på fremdrift i forhold til milepælsplan og økonomi. Hvis projektet udvikler sig i en retning, som ikke var planlagt, skal eventuelle ændringer af projektdesign og økonomi foregå i tæt dialog med Fonden.

Fonden lægger vægt på, at der er klare retningslinjer for anvendelse af bevilligede uddelinger/midler, samt at disse overholdes af bevillingsmodtagere.

Forud for forelæggelse for bestyrelsen sker der en afklaring af mål for det faglige indhold i projektet, af projektets overordnede økonomi, projektperiode og af milepælsplaner. Sekretariatet involverer sig i drøftelser af projekternes faglige indhold såvel som budgetposter (timesatser m.v.).

I forbindelse med de løbende udbetalinger til projekterne holdes udbetalingerne op mod bevillingsbrev, milepælsplaner og de fremlagte budgetter. I dette arbejde er Fonden bevidst om at lave en smidig sagsgang, der i udgangspunktet er baseret på gensidig tillid. I forhold til et projekts regnskabsaflæggelse, vil det fremgå af bevillingsbrevet, hvilken praksis bevillingsmodtager skal benytte sig af over for Industriens Fond.

 

EVALUERINGSDESIGN

Den Logiske Model er Industriens Fonds metodiske referenceramme for evaluering af projekter. Læs mere om Den Logiske Model her.

Image icon (56.55 KB)

økonomisk AFRAPPORTERING

I forhold til et projekts regnskabsaflæggelse, vil det fremgå af bevillingsbrevet, hvilken praksis bevillingsmodtager skal benytte sig af. Læs mere om Industriens Fonds krav til regnskab og økonomisk afrapportering her.

KOMMUNIKATIONS- OG FORMIDLINGSSTRATEGI

Formidling af projektets resultater er en nødvendig forudsætning for, at projektet bliver bragt i anvendelse.

I tilfælde af bevilling skal der udarbejdes en kommunikations- og formidlingsstrategi.

Faglig afrapportering

Når et projekt er gennemført, laves en række afsluttende aktiviteter. Blandt disse findes den Den Formidlingsegnede Rapport - en faglig afrapportering, der på overskuelig vis samler op på de erfaringer og resultater, der er fremkommet gennem projektet. Læs hvordan afrapporteringen tager sig ud, ved at benytte linket nedenfor.