Årsrapporter og årsberetninger

Læs om fondens årsrapport og årsberetning for 2018, samt årsrapporter og årsregnskaber for tidligere år.

Industriens Fonds regnskab beskriver Fondens uddelingsaktiviteter og projektaktiviteter, Fondens daglige drift, indtjening og forvaltning af Fondens formue.

Fondens bestyrelse beslutter uddeling til flere former for projektaktiviteter. Der er uddelinger, som direkte meddeles en ekstern modtager og dermed indgår i regnskabet som en ”klassisk” uddeling. Til tider er der en mindre del af disse, som disponeres af Fondens sekretariat. Imidlertid er der også projektaktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte, hvor den samlede forankring og forvaltning sker i Fondens eget sekretariat. Disse vil ikke fremgå af årets regnskabsresultat som formelle uddelinger, men alt andet lige fremgå som administrative omkostninger, der regnskabsmæssigt optræder under Fondens egne drifts- og projektomkostninger og konteres, når de afholdes.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2018 truffet beslutning om konkret at uddele 255,5 mio. kroner til nye projekter.

Industriens Fonds bestyrelse havde på sit årsmøde i marts 2018 som overskudsdisponering valgt at hensætte 250 mio. kroner til uddelinger til relevante projekter, som ville fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
 

Årets resultat 2018

Årets resultat for 2018 udgør -183,2 mio. kroner mod 2.508,7 mio. kroner i 2017. I resultatet for 2017 indgår kursgevinster ved salg af aktier i Nykredit A/S på 2.246,9 mio. kroner.

Resultatet fremkommer som modtaget udbytte på 120,8 mio. kroner, renter på 66,2 mio. kroner med fradrag af kursreguleringer på obligationer og aktier på -347,1 mio. kroner, øvrige finansielle omkostninger på -1,1 mio. kroner og egne drifts- og projektomkostninger på -22,0 mio. kroner. Resultatet er utilfredsstillende, men på linje med eller svagt bedre end de benchmark, som Fonden måler sin finansielle performance imod.

Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der ikke regnskabsmæssigt hensættes midler, men hvor de faktisk afholdte udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter. Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne såkaldte ”egne” projekter vil omkostninger blive konteret som en driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed vil der i de løbende driftsudgifter komme til at indgå projektrelaterede omkostninger, som ikke reelt kan betragtes som administrative.

Fondens administrationsomkostninger udgøres således af det samlede sekretariat, samt ressourcer til at gennemføre projekt- og programrelaterede indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigennem opnå den største effekt af Fondens midler. I 2018 har sådanne projektudgifter, som dermed indgår i Fondens samlede driftsudgifter, udgjort 3,6 mio. kroner, som er opført i regnskabet som ”egne projekter”.  Hertil kommer lønomkostninger til de medarbejdere, der er ansat til aktiviteterne, som indgår i de samlede lønomkostninger afholdt i Fonden.

Endvidere er der i en række af de større projekter i den samlede bevilling, som bestyrelsen beslutter, over for den eksterne bevillingshaver gjort opmærksom på, at der er hensat en særskilt andel af den samlede bevilling til konkrete udgifter, afholdt af Fonden. Det kan eksempelvis være til evaluering og projektomkostninger som særlige hjemmesider, rejser eller lignende. Her er Industriens Fonds regnskabsprincip, at disse udgifter vil blive konteret som en særskilt projektudgift i takt med, at den faktiske udgift afholdes. I 2018 har udgiften til sådanne aktiviteter været på 0,2 mio. kroner.

Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2018 forelagt 208 projektforslag, og der blev foretaget uddelinger til i alt 50 nye projekter.
 

Formueudvikling og placeringsstrategi

Fondens samlede formue kan ved årets udgang opgøres til 3,9 mia. kroner inklusive henlæggelse til uddelinger og Fonden har en balancesum på 4,5 mia. kroner inklusive værdien af aktiebeholdningen på 0,34 procent af aktierne i Nykredit A/S.

Fonden har i 2018 genbesøgt sin investeringsstrategi, og bestyrelsen har fundet det relevant at sprede Fondens aktiver bredere end de hidtidige mandater. Den nye investeringsstrategi bygger på et balanceret mandat, suppleret med investeringer i korte obligationer, aktieindeks, Senior Secured Bank Loans samt alternative aktivklasser.

Fonden påtager sig således en højere risikoprofil end hidtil, hvor formuen alene var placeret i aktier og obligationer.

Fondens formelle ”bundne kapital”, som er mindstekravet til værdier, der ikke kan uddeles, er på 1 mio. kroner. Fonden har således med de nuværende værdier store frihedsgrader til uddeling.

Årsrapport 2019

Her kan man se Fondens årsregnskab, som beskriver Fondens økonomiske aktiviteter i regnskabsåret, herunder ledelsesberetning, balance og resultatopgørelse.

Årsberetning 2018

Årsberetningen beskriver blandt andet årets aktiviteter og nogle af de projekter som Industriens Fond støttede i 2017.

Tidligere år

Industriens Fonds hjemmeside er stedet hvor årsrapporter og årsberetninger fra tidligere år kan læses. Det gøres ved at benytte linket nedenfor.