Ansøg

Industriens Fonds mission er at fremme erhvervslivets vækst og konkurrenceevne til gavn for Danmark.

Industriens Fond lægger vægt på, at den viden og de redskaber, der udvikles i projekterne, skaber en konkret forandring på virksomhedsniveau. Metoder og redskaber skal være anvendelsesorienterede og skal stilles til rådighed for det øvrige erhvervsliv og samfund.

Inden ansøgning kan man med fordel læse om Industriens Fonds virke. Følgende links indeholder relevant information:

Ved udarbejdelsen af budget tages udgangspunkt i Fondens budgetskabelon via nedenstående link.

Såfremt du i forbindelse med indsendelse af en ansøgning giver personoplysninger om andre end dig selv, skal du - inden indsendelsen af ansøgningen - sørge for, at disse personer er informeret om, at deres personoplysninger vil blive behandlet af Fonden. Fonden anmoder om, at ansøgning og bilag ikke indeholder personfølsomme oplysninger og CPR-numre. Fondens persondatapolitik kan læses i sin fulde længde her!

Sådan Søges Fonden!

Læs ansøgningsprocessen og Fondens kriterier, inden skemaet udfyldes, Sørg for præcise formuleringer og tydeliggør, hvorfor projektet skal have støtte.
1 Ansøgeren
Fx institutleder, administrerende direktør.
Hvem er projektpartnere/deltagere og hvordan bidrager de til projektet?
2 Projektet
Beskriv baggrunden/udgangspunktet for projektet.
Beskriv formålet med projektet, med fokus på de udfordringer og muligheder for dansk erhvervsliv, som projektet adresserer.
Beskriv hvem projektet skal skabe en forandring for, herunder hvilke behov hos målgruppen projektet adresserer.
Beskriv projektets aktiviteter samt hvilke konkrete leverancer projektet munder ud i. Opstil succeskriterier for de gennemførte aktiviteter. Hvor muligt opstilles kvantitative/målbare kriterier for projektets succes.
Hvilke forandringer (outputs) forventes der i selve projektperioden, som er en direkte følge af projektets aktiviteter, herunder eksempelvis hvilken effekt projektet har for de deltagende virksomheder? Se en uddybning af Fondens tilgang til effekt under den logiske model.
Hvad forventes projektets outputs at føre til på mellemlangt sigt (outcomes), som rækker udover projektperioden? Med udgangspunkt i projektets formål beskrives hvilken forskel projektet vil gøre, samt hvilken varig impact projektet skaber. Beskriv også mål for hvilke forandringer projektet fører til på længere sigt (impact). Se en uddybning af Fondens tilgang til effekt under den logiske model.
Beskriv den formidlingsindsats, der skal brede projektets viden ud.
Kr.
Vedhæft budget (som Excel-fil) udfærdiget med afsæt i Industriens Fonds budgetskabelon. I budgetfilen findes vejledning til udarbejdelse af budget.