Elektrificering af Industrien

Projektet vil hjælpe fremstillingsindustrien med omlægning af industrielle processer fra fossilt brændsel til elektricitet, derigennem styrke en grøn omstilling og sikre en forbedret konkurrencekraft.

Danske produktionsvirksomheder står i dag for 20-25 procent af det samlede danske energiforbrug på landsplan, hvoraf størstedelen kommer fra fossile energikilder. Der er et stort potentiale i at få accelereret  den grønne omstilling, og Dansk Industri introducerede i 2019 deres 2030-plan med konkrete mål om en reduktion af den samlede CO2-udledning på op til 70 procent inden 2030. Der ligger således en stigende efterspørgsel- og et miljømæssigt behov for at skubbe udviklingen mod vedvarende energikilder.

Projektet har til formål at hjælpe dansk fremstillingsindustri med omlægning af industrielle processer fra fossilt brændsel til elektricitet og sætte skub i den grønne omstilling af industrien. Ambitionen er at reducere udgifter til energi, dermed skabe grønnere og mere bæredygtige produkter.

Målgruppen er danske fødevarevirksomheder, som er interesseret i at arbejde med bæredygtig udvikling.

Bag initiativet står DI - Energi, Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU samt Viegand Maagøe A/S. Projektet udføres af DI - Energi.
 

METODE

Projektet er opdelt i tre faser. 

1.    Kortlægning
Indledningsvist gennemføres en analyse af behovet i markedet, hvor der indhentes input fra industrien, leverandører og forsyningsselskaber. Projektets idé og første resultater præsenteres efterfølgende på en high-level konference.

2.    Caseforløb
Projektets kerne er caseforløb fordelt på fire temaer i 20 fødevareindustrivirksomheder med henblik på at kortlægge virksomhedernes energiforbrug, procesanlæg og mulige tekniske elektrificeringsløsninger. Kortlægningen skal danne grundlag for ledelsesbeslutninger om investeringer for virksomhederne baseret på klimamæssig og økonomiske beregninger.

3.    Formidling af resultater
Afslutningsvist formidles resultaterne via workshops, open-source kanaler samt en ny high-level konference. Som en del af afrapporteringen oprettes en hjemmeside, som præsenterer resultater for besparelser, tekniske løsninger, grønnere produkter og øget konkurrenceevne inden for fødevareindustriens fire overordnet temaer.
 

EFFEKT

På kort sigt forventer projektet at caseforløbene skal skabe ny viden og forretningsmodeller, som i forlængelse af projektet skal medføre at 140-150 fødevarevirksomheder begynder elektrificeringen af deres produktion. På længere sigt forventer projektet at bidrage væsentligt til elektrificeringen af dansk industri med henblik på at øge konkurrencekraft i form af billigere energi, reduktion af miljøafgifter og salg af grønnere produkter.

En forceret elektrificering af den danske fødevarebranche har, udover potentialet at reducere CO2 med op til 1. mio. tons pr. år., også muligheden for at give danske producenter en førerposition på markedet.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Elektrificering af Industrien

Projektejer:
Dansk Industri

Tid:
2019-2022

Støttet med:
6 mio. kr.

Hjemmeside:
www.eliindustrien.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Dansk Industri samarbejde med række aktører. Besøg dem herunder:

KONTAKT

Kontaktperson
Leif Nielsen
Branchedirektør for DI Fødevarer
Telefon: 27 24 56 38
Mail: leni@di.dk

Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk