Center For Innovation

center for innovation skal øge innovationsaktiviteten i danske virksomheder – og højne kompetencerne inden for innovation.

En styrkelse af dansk produktivitet er afgørende for at sikre velstandsstigning i det danske samfund. I denne sammenhæng er innovation afgørende som drivkraft til at øge virksomhedernes produktivitet. Andelen af innovationsaktive danske virksomheder er dog ret konstant og lavere i Danmark end i lande, som vi typisk sammenligner os med. Der ligger således et potentiale for produktivitetsstigning i Danmark, hvis andelen af virksomheder med innovation kan hæves.

Formålet med Center For Innovation er derfor at motivere virksomheder til at øge innovationsindsatsen og styrke virksomhedernes innovative kompetencer. På længere sigt skal mere og bedre innovation være med til at forbedre dansk produktivitet og dermed konkurrenceevne.

Center For Innovation har til huse på Copenhagen Business School, men i projektet indgår også Syddansk Universitet og Teknologisk Institut.
 

METODE

I projektet gennemføres der aktiviteter inden for fire søjler. Søjlerne repræsenterer hver sin type af aktiviteter, men med centeret som en samlende overligger, så vil mange emner og aktiviteter være kendetegnet ved at inkludere flere søjler på én gang og der vil være mange overlap og meget synergi på tværs af søjlerne.

Centerets aktiviteter lægger sig både inden for forskning og analyse i traditionel forstand. Men centerets aktiviteter er først og fremmest henvendt til erhvervslivet, hvorfor centerets aktiviteter også skal munde ud i konkret viden og brugervenlige værktøjer, der kan benyttes af danske virksomheder i praksis.

 • KVANTITATIVE STUDIER af innovation og virksomhedsperformance:
  Formålet er at skabe ny viden om, hvilke forhold, der gør, at nogle virksomheder er innovative, mens andre ikke er; hvilke forhold, der gør, at nogle virksomheder er mere innovationsintensive end andre virksomheder; samt for sammenhængen mellem innovation og virksomhedsperformance. Desuden vil der blive stillet skarpt på innovationsdrivere, innovationsbarrierer, og sammensætning af innovationstyper. Resultaterne heraf vil blive implementeret direkte i værktøjet til brug for beregning af innovationspotentialer.
  Denne søjle varetages af professor Anders Sørensen fra Copenhagen Business School.
   
 • INTERAKTIVE STUDIER med virksomheder om innovation:
  En række interaktive studier med udvalgte virksomheder vil blive gennemført. 10-12 virksomheder indgår i et udviklingsforløb med fokus på enten nye innovationsformer, kompetenceudviklingsforløb eller strukturering af innovationsprocesser med henblik på nedbrydning af barrierer. Disse studier skaber ny viden om innovationsdrivere, innovationsbarrierer, og hvorledes disse afhænger af virksomhedernes erfaring med innovation.
  Denne søjle varetages af professor Mette Præst Knudsen fra Syddansk Universitet.
   
 • VÆRKTØJ til evaluering af innovationstiltag:
  Formålet er at udvikle et værktøj, som kan øge erkendelsen i virksomheder omkring innovationsindsatsen og som kan pege på veje til forbedrede kompetencer, der kan bringe dem videre i innovationsprocessen. Værktøjet vil komme til at indeholde en række features, som indebærer, at virksomhedernes ledere og nøglepersoner kan benchmarke innovationsaktiviteter med andre sammenlignelige virksomheder på objektive mål for innovation; kan vurdere performanceeffekter af innovationstiltag; kan få information om andre virksomheders innovationserfaringer og kan blive sat i kontakt med andre virksomheder, som har erfaring med relevante innovationsaktiviteter. Alternativt kan virksomheder blive ført videre til relevant innovationsrådgivning gennem værktøjet. Værktøjet vil derfor blive integreret i en samlet innovationsplatform med viden, dialogmuligheder og beskrivelser af erfaringer og anbefalinger til processer omkring innovation.
  Denne søjle varetages af professor Peter Bogetoft fra Copenhagen Business School.
   
 • NETVÆRK med erhvervslivet:
  Gennem projektets levetid opbygges et netværk med erhvervslivet med to formål for øje. For det første præsenteres virksomheder for foreløbige versioner af værktøjet samt ny viden tidligt i projektets levetid for at sikre relevans og kvalitet af værktøjet. Med andre ord sikres en feedbackmekanisme mellem værktøj og ny viden på den ene side og erhvervsliv på den anden side. For det andet baseres udrulning af værktøjet på det etablerede netværk. Der vil blive stræbt imod, at værktøjet og netværk samlet set integreres i en digital innovationsplatform.
  Denne søjle varetages af centerchef Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut.

målsætning

Det forventes at Center For Innovation resulterer i mere informerede innovationsbeslutninger i danske virksomheder og dermed får en positiv indvirkning på erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne. Innovationsomfanget øges ved, at projektets aktiviteter er medvirkende til at styrke de deltagende virksomheders innovative kompetencer ved at gøre virksomhederne mere opmærksomme på kvalitet og kombinationer af innovationsaktiviteter; både i forhold til objektive mål og andre virksomheder, og ved at afdække innovationsbarrierer i danske virksomheder, samt at tilbyde uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, som planlægges på baggrund af virksomhedernes innovationserfaringer og egne formulerede behov for at kunne strukturere og kvalificere egne innovationstiltag. Der er opstillet en række succeskriterier for projektet:

 • At 600 virksomheder har benyttet værktøjet i løbet af de første 4 år, og at yderligere 400 virksomheder har benyttet værktøjet i løbet af de efterfølgende 2 år.
 • At mindst 350 af disse virksomheder anvender værktøjet mere end en gang og/eller iværksætter indsats til forbedring af innovation, som følge af at have været i kontakt med projektet.
 • Det etablerede virksomhedsnetværk skal bestå af mindst 750 virksomheder.
 • Halvdelen af de involverede virksomheder tilkendegiver, at adgangen til værktøj har været nyttigt i forhold til at tilgå ny indsigt for innovationsaktiviteter og at det vurderes, at værktøjet eller øvrige af centerets aktiviteter har været medvirkende årsag til forbedret produktivitet og/eller indtjening.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Center For Innovation

Projektejere:
Copenhagen Business School
Syddansk Universitet
Teknologisk Institut

Tid:
2017 - 2021

Støttet med:
20,0 mio. kroner

mål innovationspotenteialet

CFI har udviklet et værktøj til at måle hvor virksomheder unikt kan udvikle sig. Eller hvor virksomhederne er i risiko for at sakke bagud i forhold til andre i branchen.

Rapporter

Projektet har sammenfattet en oversigt over de problemstillinger danske virksomheder står overfor, og hvordan de kan løses.

KONTAKT:

Projektansvarlige
Copenhagen Business School
Syddansk Universitet
Teknologisk Institut

Kontaktperson
Anders Sørensen
Professor of Empirical Economics, PhD
CBS
38 15 34 93
as.eco@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
33 37 62 04
ckk@industriensfond.dk

 

Emneord