Dansk Baseline for Verdensmål/Vores Mål

Projektet vil etablere en dansk ’baseline’ i form af nye danske indikatorer, som giver mulighed for at måle udviklingen i Danmark inden for verdensmålenes områder og dermed gøre verdensmålene mere håndgribelige, også for de danske virksomheder, der overvejer at bruge målene som innovationsdrivere.

I 2015 forpligtede verdens lande sig til at gøre en aktiv indsats med henblik på at imødekomme FN’s 17 verdensmål, 169 delmål og 244 indikatorer om bæredygtig udvikling inden 2030. Udfordringerne med at realisere verdensmålene er meget forskellige fra land til land, og danske virksomheder, der siden verdensmålenes vedtagelse har været godt i gang med at realisere målene, efterspørger indikatorer, som er relevante i en dansk kontekst. Derfor vil projektet Dansk baseline for Verdensmål skabe en strategisk udviklingsramme, som gør målene mere operationelle.

Formålet var at udarbejde en nulpunktsmåling, en såkaldt baseline til at skabe transparens i verdensmålene og give virksomheder et alment anerkendt redskab, hvormed de kan måle impact, men også hvor Danmark kan måle fremgang og tilbagegang. Det er hensigten, at projektet i 2020 kan tjene som et sammenhængende inspirationsmateriale til brug for den kommende revision af de nationale handlingsplaner for realisering af verdensmålene.

Projektet tog afsæt i et pilotprojekt fra 2018 om at finde nye, supplerende indikatorer for verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, med hensigten at udvikle supplerende danske indikatorer for de øvrige 16 verdensmål.

Bag initiativet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, et tværpolitisk samarbejde om verdensmålene mellem Folketingets partier. Projektet blev udført af Danmarks Statistik.
 

METODE

Projektet har gennem workshops, seminarer og spørgeskemaundersøgelser og med input fra virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, kommuner mv.  skabt dialog og opmærksomhed omkring verdensmålene.

Der er nu udarbejdet et samlet sæt af supplerende danske indikatorer – den danske baseline – i form af en rapport. Der er ligeledes blevet etableret et statistisk produktionssystem, der kan vise de supplerende danske indikatorer og udviklingen i disse fra 2015 og frem til 2030. 

EFFEKT

Med etableringen af en dansk baseline understøttes virksomhedernes engagement og ambitionsniveau i relation til målet om øget bæredygtighed. Virksomhederne får en mere struktureret begrebsramme til at italesætte deres prioriteter ift. verdensmålene og bruge dette som et konkurrenceparameter, når der udvikles nye løsninger, produkter og services.


 

PROJEKTET

Projektnavn:
Dansk Baseline for Verdensmål
/Vores Mål


Projektejer:
Danmarks Statistik

Tid:
2019-2020

Støttet med:
3,0 mio. kroner

Hjemmeside:
www.VoresMål.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Danmarks Statistik i partnerskab med 2030-panelet.

FUNDAMENTET

Projektet er skabt i samarbejde med:

MÅLEPUNKTERNE

Læs den fulde rapport, der lister og beskriver de nye danske målepunkter.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Niels Ploug
Afdelingsdirektør
Telefon: 39 17 39 51
Mail: npl@dst.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk