Åbenhed om cyberhændelser skal fremmes

11.02.2019

Nyt projekt skal gøre erhvervslivet bedre til at dele viden og erfaringer om cyberhændelser og IT-kriminalitet. Ti praksisnære cases er projektets omdrejningspunkt.

Gennem et nyt projekt og ti casevirksomheder skal den digitale sikkerhed i mindre og mellemstore virksomheder styrkes ved at fremme erfaringsudveksling og videndeling om IT-sikkerhedshændelser. En hel del virksomheder er sårbare over for IT-sikkerhedshændelser, som kan have vidtrækkende konsekvenser for den enkelte virksomhed. Omkostninger kan for eksempel dække genetablering og generhvervelse af IT-systemer og data, og  sikkerhedshændelser kan også medføre tab af potentielle indtægter som følge af image-tab eller kompromittering af forretningshemmeligheder.

Selv om sikkerhedshændelser i yderste konsekvens kan betyde, at en virksomhed mister sit forretningsgrundlag og må dreje nøglen om, har mange danske virksomheder ikke tilstrækkeligt fokus på digital sikkerhed. Området er generelt præget af mørketal og åbenhedsbarrierer, som hæmmer videndeling om forebyggelse og håndtering af angreb.
 

Caseeksempler skal åbne samtalen op

En ny bevilling på 900.000 kroner fra Industriens Fond skal være med til at fremme en åbenhedskultur i forhold til IT-sikkerhedshændelser i danske virksomheder gennem udarbejdelse og formidling af konkrete casehistorier om virksomheder, der har været udsat for hændelser.

Erhvervslivet får herigennem mulighed for at lære af hinanden på tværs og identificere tiltag og foranstaltninger, der kan understøtte dem i at sikre et tilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil.

Større åbenhed og videnudveksling mellem virksomheder om de angreb de har stået over for, de brud de har oplevet, og hvordan de har håndteret dem, er afgørende for at erhvervslivet kan stå stærkere i kampen mod cyberkriminelle. Den delingskultur skal det nye projekt være med til at fremme – blandt andet med udviklingen af disse cases,” siger Tim Sloth Jørgensen, programchef for Industriens Fonds cyberindsats.
 

Bred formidlingsindsats

For at sikre, at casene aktiveres bedst muligt, vil de blive udbredt til virksomheder og erhvervsledere gennem en bred vifte af målrettede kanaler og samarbejdspartnere. Virksomhedscasene vil desuden blive gjort tilgængelige for alle interesserede på informationsplatformen www.sikkerdigital.dk, hvor de vil kunne kobles med handlingsanvisende vejledning.

Hos Industriens Fond forventes det, at projektet, ved at fremme en mere åben dialog om sikkerhedshændelser, kan bidrage til at øge dansk erhvervslivs fokus på digital sikkerhed. Der vil i den forbindelse være særligt fokus på at gøre virksomhedernes ledere opmærksomme på it-sikkerhedsudfordringen, så de kan prioritere ressourcerne til at igangsætte passende processer i virksomhederne.

På længere sigt er det forhåbningen, at en større åbenhed om sikkerhedshændelser vil kunne understøtte en styrkelse af videngrundlaget i form af bedre data om antal og typer af hændelser. Det vil muliggøre udvikling af mere målrettet vejledningsmateriale til gavn for dansk erhvervsliv.

Om projektet

Det nye projekt søsættes som et samarbejde mellem Industriens Fond og Erhvervsstyrelsen. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

CYBERINDSATS

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere om indsatsen her på fondens hjemmeside.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående den nye bevilling kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk