AM-Lab

Projektet, der fortsat er under udvikling, skal arbejde med brugen af 3D-printteknologien i erhvervslivet og arbejdet med at innovere og lave nye forretningsmodeller inden for additiv fremstilling.

AM-Lab er stadig under udvikling. Tiltaget skal anspore danske industrielle virksomheder til at beskæftige sig med 3D-printteknologien og foretage en afklaring af relevans og eventuel anvendelse af additive manufacturing. Herunder skal projektet bidrage til, at virksomheder kan blive dygtige til at implementere nye former for produktionslogikker, samt nye forretningsmodeller, designprocesser, afsætningskanaler og valg af samarbejdspartnere gennem arbejdet med 3D-print.

På danske universiteter og i nogle danske virksomheder arbejdes der med forskellige aspekter af 3D-print og tilstødende teknologier. Men der findes ikke en samlet koordinering af aktiviteter og der er ikke et formaliseret vidensmiljø, der har autoritet til at samle værdikæden omkring produktionsmetoden og dens anvendelsesmuligheder. I tillæg hertil findes der kun sparsomme erfaringer inden for konsulentbranchen i at rådgive virksomheder om, hvordan de bringer de nye printteknologier bredere i anvendelse.

AM-Lab sigter derfor efter, at involvere både forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmesystemet, rådgivere og relevante andre aktører, der i samlet flok kan bidrage til, at mindre og mellemstore danske virksomheder får adgang til kompetencer, rådgivning og testfaciliteter inden for additive manufacturing, således at teknologien kan blive bragt i bred anvendelse i danske fremstillingsvirksomheder og derigennem frigøre den innovations- og konkurrencekraftkraft, der ligger i 3D-printteknologien.
 

Metode

AM-Lab kommer til at tilbyde og/eller koordinere services til særligt fremstillingsindustriens virksomheder. Disse aktiviteter skal dække hele processen omkring anvendelsen af 3D-print, men der sættes særligt fokus på aktiviteter, der øger videns- og kompetenceniveauet inden for, hvordan man bruger 3D-print som en drivkraft for innovation og udvikling hos eksisterende og nye virksomheder.

Hensigten med AM-Lab er således at fungere som en samlende enhed, der supplerer og koordinerer forskellige indsatser inden for additiv fremstilling. AM-Labs fokus kan deles op i tre overordnede fokusområder:

  • opbygge anvendelsesorienteret viden om hvad der virker og hvad der ikke gør
  • opbygge kompetencer hos ansatte i danske virksomheder
  • give adgang til et test-center/showroom.

Indsatsen vil omfatte en række konkrete aktiviteter, der på forskellig vis skal bidrage til at modne industriens arbejde med 3D-print. Hovedparten af aktiviteterne er fortsat under udvikling, hvorfor nedenstående ikke skal give et endeligt billede. Men intentionerne er, at AM-Lab blandt andet kommer til at beskæftige sig med:

Demonstrationscenter og laboratorium:
Et sted hvor virksomheder har adgang til 3D-printteknologien, idet det vurderes at være afgørende i forhold til at koble udvikling og produktion sammen. Laboratoriet skal være en fysisk integreret afdeling med tilknytning til AM-Lab og både drage nytte af, samt udbygge, den eksisterende teknologiske infrastruktur og de forskningsmæssige og teknologiske kompetencer knyttet hertil. Der skal være adgang til ny relevant teknologi, som både kan benyttes af eksisterende virksomheder, men også af aktører og miljøer, der repræsenterer eksempelvis iværksættere og maker- bevægelser.

Erkendelse, Mindset og Mobilisering:
AM-Lab skal bidrage til at flytte den danske dagsorden inden for additive manufacturing, så der opnås indsigt i hvordan der skabes værdi og jobs ud af de nye produktionsteknologier. Indsatsen kan bygges op omkring inspirationsoplæg, workshopforløb, konferencer og dialog med virksomheder der har til formål at oplyse om de nye teknologier, udfordre eksisterende produktionstankegange, skabe opmærksomhed om alt det uden om teknologien og udveksle viden og cases med hinanden på tværs af brancher.

Inkubationsmiljø:
Som en del af AM-Lab etableres et inkubationsmiljø målrettet iværksættere, der gør brug af printteknologien i deres forretningside. Iværksætterne skal have adgang til test-faciliteter og rådgivning både rettet mod deres produkt og deres forretningsudvikling. Ambitionen er at skabe et dynamisk og innovativt miljø, hvor iværksættere kan danne netværk og hente inspiration og rådgivning omkring udviklingen af deres virksomhed. Samtidig kan iværksættere være en kilde til innovation for det etablerede erhvervsliv, der også på forskellig vis vil benytte det nye AM-Lab. Samarbejdet med erfarne erhvervsledere og potentielle kunder kan desuden være en vigtig ressource for iværksætterne. I praksis skal der være kontorfaciliteter til iværksættere med adgang til kommerciel ekspertbistand, adgang til 3D-printteknologien og teknisk rådgivning, forskellige aktiviteter der sikrer at iværksætterne får sparring og rådgivning om kundekontakt og udvikling af forretningsmodeller, samt adgang til finansieringsmuligheder og potentielle investorer.

Rådgivning og Vejledning:
AM-Lab skal tilbyde virksomhedsspecifik rådgivning om anvendelse af additive manufacturing, både som en teknologi anvendt i relation til produktudvikling, som et led i produktionsprocessen, eller som et rammevilkår for egen produktion. Der skal oparbejdes et rådgivningsmiljø med fokus på produktionslogikker, forretningsmodeller, designprocesser, afsætningskanaler og valget af samarbejdspartnere. Rådgivningen skal via testforløb og efterfølgende rådgivningsforløb trække på viden og teknologier fra andre dele af AM-Lab, mens der i case-beskrivelser og metodeudvikling skal inddrages et forskningsmæssigt perspektiv. Endelig skal ekspertise og erfaring fra større danske virksomheder og andre virksomheder med kendskab til anvendelse af 3D-print inddrages, ligesom der også skal skabes metoder og værktøjer, som kan bringes i bred anvendelse og analyser og kortlægning af opnået brancheindsigt.

Kapacitetsopbygning:
AM-Lab skal understøtte arbejdsmarkedets og uddannelsesinstitutionernes kompetenceopbygning i forhold til uddannelse af medarbejdere og studerende inden for 3D-print og udvikling af forretningsmodeller. Derudover skal AM-Lab stilles til rådighed for eksisterende undervisningsmoduler på landets uddannelsesinstitutioner. Uddannelserne skal henvende sig til både direktør-niveau og til praktikere i danske virksomheder.
 

Målsætninger

AM-Lab er, som beskrevet ovenfor, stadig under udvikling. Industriens Fond har fortsat en dialog med forskellige aktører inden for materialer, 3D-print og uddannelsessektoren i forhold til at udforme de mange aktiviteter, der skal samles under overskriften AM-Lab. Endelige målsætninger for projektet er derfor ikke fastlagt endnu.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
AM-Lab

Projektejer: 
Industriens Fond

Tid: 
2017-2020

Støttet med: 
Der er afsat en ramme på op mod 50 mio. kroner til dels at udvikle projektet, dels at udføre projektet.

KONTAKT

Projektet er fortsat under udvikling og partnerskabskredsen er bred. Alle spørgsmål om projektindholdet, partnerskaber og det igangværende arbejde med at forme projektet kan stilles til:

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk